תנאים והסכמים

תנאי התקשרות - תנאים והסכם הצטרפות

הסכם התקשרות – ותנאים כלליים לאספקת שירותים
1. תחולה, השירותים
1.1 הואיל והלקוח הינו בעל צורך לפתרון שרותי ניהול ופיקוח נוכחות והואיל
והחברה הינה בעלת יכולת, מיומנות ומוחיות בתחום אספקת שרותי ניהול
ופיקוח נוכחות והואיל והחברה הציע ללקוח לתן לו שירותי ניהול ופיקוח נוכחות
לפי צרכיו והכל לפי התנאים וההוראות שמפורטים בהסכם זה.
1.2 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכל הצעת שירות, הצעת מחיר ו/או מסמך
אחר המתאר הצעה לשירותים של החברה לרבות טופס הזמנת שירות המופק
על ידי החברה )להלן: “הצעה”( למקבל שירותים )להלן: “לקוח”(. השירותים
המצוינים במפורט ומתומחרים בהצעה, מכונים )להלן “השירותים”(. מסמך זה
ייכנס לתוקף ויהווה הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוח עם הסכמת הצדדים
על פרטי ההצעה וחתימת הלקוח על מסמך זה. הוראות ההצעה יחד עם
הוראות מסמך זה על נספחיו זה יכונו )להלן “ההסכם”(.
1.3
. החברה תספק את השירותים ללקוח על פי התנאים המפורטים בהסכם.
1.4
. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים
על פי שיקול דעתה, ובלבד שלא ייפגע מהותית טיב השירותים.
 
2. אספקת השירותים
2.1 מועד תחילת אספקת השירותים הינו החל מיום מתן השירותים בפועל .
וממועד תחילת אספקת השירותים יהיה הסכם זה לתקופה בלתי מוגבלת אשר
סיומה יהיה בהודעה מוקדמת כאמור בסעיף 5 להסכם זה.
2.2 מובהר כי עמידה בזמנים הקבועים לאספקת השירותים מותנית בהמצאה
במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח והימצאות התשתיות המתאימות
בהתאם להנחיות החברה כפי שיינתנו מעת לעת.
2.3 במידה והלקוח לא העמיד את כל התשתיות הדרושות מסיבה הנעוצה
בלקוח ו/או לא ניתן להתחיל את אספקת השירותים במועד האמור בשל נסיבות
שאינן בשליטת החברה, יידחה מועד אספקת השירותים בהתאם, לא יחשב
הדבר כהפרת ההסכם על ידי החברה והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך.
 
3.אחריות ותמיכה
3.1 תמיכה טלפונית תהיה זמינה עבור הלקוח בימים א’-ה’ מהשעות 9:00-18:00
ובכל אופן ובמידת הצורך במקרים דחופים יוכל ליצור קשר הלקוח עם החברה
באמצעות השארת הודעה ונציג החברה ייצור קשר עם הלקוח בהקדם.
3.2 תמיכה בתקלות תתחיל בטלפון ורק לאחר מכן במידה והלקוח ביצע את כלל
הוראות הצוות הטכני וגם זאת ללא הטבה בתקלה – יישלח טכנאי מטעם החברה
וזאת לאחר אישור מנהל החברה.
במצב אשר יגיע טכנאי ללקוח ויבצע את הדברים אשר התבקש הלקוח לעשות על ידי
הצוות הטכני ובכך התקלה נפתרה יחויב בעלות ביקור טכנאי. )לא ניתן להסיר.(
החברה נותנת ללקוח אחריות כל עוד משולם דמי המנוי החודשיים, האחריות אינה
כוללת שבר / שימוש בלתי סביר/ שימוש אינו סטנדרטי במוצר.
4.מחירים ותשלום
4.1 בגין השירותים הלקוח מתחייב לשלם לחברה את הסכומים הנקובים
בהסכם זה, בתנאים ובמועדים הנקובים בו.
4.2 במידה וטכנאי הגיע ללא סיבה מוצדקת עלות ביקור טכנאי 250 ₪ וזאת
במידה והטכנאי הגיע ללא סיבה מוצדקת .
4.3 חיוב בגין מוצריי חומרה או תוכנה ייעשה במועד האספקה, אלא אם כן
פורט אחרת בהסכם זה
4.4 חיוב בגין מנוי שימוש ו/או אחריות ו/או ביקורי טכנאי ייעשה בתום כל חודש.
4.5 התשלום עבור השירות ייגבה באמצעות הוראת קבע בנקאית או דרך חיוב
חודשי בכרטיס אשראי.
4.6 במידה ויחסם או יבוטל אמצעי התשלום, שומרת לעצמה החברה את
הזכות להפסיק את השירותים באופן חד צדדי וזאת לאחר הודעה מוקדמת
סבירה. חידוש השירות מותנה בהסדרת אמצעי תשלום כפי שמופיע מעלה.
4.7 כל סכום שלא ישולם לחברה במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי
המותר על פי דין מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.
4.8 החברה רשאית לעדכן את המחירים בכל עת בהתאם לשיעור עליית מדד
המחירים לצרכן.
4.9 לחברה הזכות להעלאת תעריפי השירות מידי שנה על פי שיקול דעתה,
זאת לאחר מתן הודעה בדבר העלאת תעריפים מראש של 30 יום ובכתב.
4.10 מחיר המחירון של החברה יתעדכן מעת לעת וימצא במערכת החברה.
הלקוח רשאי לקבל את תעריף החברה בכל רגע נתון .
4.11 במידה והלקוח חרג מהחבילה אליה התחייב בהצעת מחיר, החברה
רשאית לשדרג לחבילה גדולה יותר ללא הודעה מוקדמת. ולחייבו ע”פ מחירון
החברה המקובל.
4.12 במידה והלקוח רכש חבילה שהחיוב ע”פ עובד פעיל, החיוב יעשה בחישוב
אוטומטי של המערכת ללא התערבות החברה. הגדרת עובד פעיל הינו עובד
אשר סטטוס העובד בכרטיסיית הלקוח הוא פעיל. במידה והעובד סיים את
העסקתו בחברה, על החברה מוטלת האחריות לשינוי העובד לסטטוס לא פעיל .
 
5.משך ההסכם, ביטול והקפאה
5.1 הסכם זה תחילתו ביום החתימה עליו ו/או על ההצעה וזאת מבלי לגרוע
ממועד תחילת השירותים, והוא יעמוד בתוקפו למשך התקופה הקבועה בהצעה
ככל הנוגע לשירותים המסוימים המפורטים בהצעה. במידה ולא נקבעה תקופה
בהצעה, ההסכם יעמוד בתוקפו למשך שנה מיום תחילת השירותים ויתחדש
אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אלא אם כן יבוא לידי סיום
בהתאם להוראות סעיף זה.
5.2 החברה רשאית לבטל את ההתקשרות ולהפסיק את אספקת השירותים
ללקוח באופן מידי, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה
בו הפר הלקוח את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך 15 יום
ממועד הודעת החברה בדבר ההפרה. ההפרות הבאות, בין היתר, יחשבו
כהפרה יסודית של ההסכם עלי ידי הלקוח: אי תשלום התמורה במלואה
ועמידה בדרישות PCI-DSS ובמועד, הפרה של חובת סודיות, אי עמודה בכללי
מערכת.
5.3 הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות בכל מקרה בו הפרה החברה את
ההסכם הפרה יסודית, ולא תיקנה את ההפרה תוך 15 יום ממועד הודעת
הלקוח בדבר ההפרה.
5.4 בנוסף, תעמוד לחברה וללקוח, בכל עת, הזכות להודיע לצד השני על
ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 30 יום מראש ומבלי
שהדבר יהווה הפרה של הסכם זה ו/או יזכה את הצד השני בפיצוי כלשהו,
בכפוף לסעיף 7.4 להלן.
5.5 הקפאה – במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו, הפשרת חשבונו
תהיה כרוכה בתשלום סביר כמקובל בחברה באותה עת.
5.6 עם סיום ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח מכל סיבה שהיא: ) 1( גישת
הלקוח לשירותים תסתיים; ) 2( הלקוח ישלם לחברה את מלא התשלומים
שנצברו לזכות החברה עד למועד סיום ההתקשרות. למען הסר ספק, מקום בו
הלקוח משלם בתשלומים בגין מוצר או שירות או מקום בו התחייב הלקוח
לתקופת מינימום ו/או סכום מינימום יעמדו כל חיובי הלקוח העתידיים לתשלום
מידי במועד סיום ההתקשרות; ) 3( הלקוח יחזיר את כל הציוד שניתן לו על ידי
החברה, ככל שניתן לו.
5.7
9 ו 10- ימשיכו להיות בתוקפם גם לאחר סיום החוזה. ,8 ,7 , סעיפים 6
6.1 החברה מתחייבת כי תספק את השירותים כמתואר בהצעה ובהתאם
להוראות הסכם זה.
6.2 במידה וההצעה אינה כוללת תמיכה או שירות – מתן תמיכה ושירות
כפופים להסכמה נפרדת ותשלום נוסף ובכפוף לתנאים שיוסכמו.
6.3 החברה מחויבת לשמירת נתונים ברמת שמירה המקובלת בתחום,
חיצוני המאושר ע”י ארגון ה – QSA כמפוקח ע”י PCI:DSS כמתחייב מתקן
PCI .
6.4 נתוני תעבורת התקשורת הקשורים ללקוח שיישמרו בידי החברה הם
רכוש הלקוח והחברה לא תעשה בהם כל שימוש שלא לצרכי הסכם זה. ללקוח
שמורה הזכות לבקש מאת החברה בכל עת לקבל לידיו את הנתונים או
להעבירם לידי צד ג’. החברה מתחייבת להעביר הנתונים כמבוקש בתוך 5 ימי
עסקים מקבלת כל הפרטים הדרושים לשם כך ובכפוף לקיום שיתוף פעולה
לחברה שמור שיקול .PCI:DSS כנדרש מאת מקבל המידע ועמידתו בתקן
דעת לחייב את הלקוח בסכום סביר בעבור שירות זה.
6.5
.
מובהר בזאת והלקוח יודע כי הוא מחוי ב לשמור את נתוני רישום נוכחות
העובדים לתקופה האמורה בחוק המפק ח על שעות העבודה בישראל באמצעות
גיבויים עצמאיים. החברה תשמור את נתוני רישום נוכחות העובדים לתקופה
של 6 חודשים ולאחר מועד זה תהיה רשאית החברה למחוק נתונים אלה
משרתי החברה ללא חובה או חבות כלשהי כלפי הלקוח.
6.6
.
הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה
ובלי כל התחייבות לכך )as is( הקשורה להם מסופקים במצבם כמות שהם
שהשירותים אכן יתאימו לצורכי הלקוח.
6.7
.
החברה לא תישא באחריות על כשלים שהתרחשו כתוצאה מכשלי שירות
של חברות ונותני שירותים כגון; ספקיות התקשורת, חברת החשמל, טכנאים
לא מורשים של החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים.
6.8
.
החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שארע בגין פגיעה באבטחת
נתונים, כל עוד עמדה החברה בתקן אבטחת הנתונים המתעדכן מעת לעת .
6.9
.
במידה והלקוח רכש חבילה הכוללת מערכת נוכחות הכוללת בדיווח איכון
מהסלולרי, על הלקוח לעדכן את העובד כי יש איתור מיקום ולקבל את GPS
הסכמת העובד לכך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק/תביעה שיגרם
כתוצאה מקבלת מיקום העובד.
7.1
.
מידע סודי. במהלך מתן השירותים על ידי החברה ללקוח, כל אחד
מהצדדים להסכם זה עשוי להיחשף למידע סודי של הצד השני. צד המוסר מידע
סודי כמוגדר להלן ייקרא בסעיף 6 להלן “מוסר המידע” ואילו הצד המקבל מידע
סודי ייקרא בסעיף 6 להלן “מקבל המידע”. מידע סודי כולל מידע אודות
הצדדים, נכסיהם, עובדיהם, תכניות שיווק ומסחור, לקוחות, סודות מסחריים,
מידע אודות מחקר ופיתוח, תוצאות ותוצרי השירותים, דו”חות, שיטות,
תהליכים, מידע וידע, שיפורים, המצאות, טכנולוגיות, רעיונות, תכניות, נתונים,
 
 
לאבטחת מידע וניהול מאגר SSL החברה עומדת בתקן
מידע.
6
.
אחריות בגין אספקת השירותים
7
.
סודיות
מחירים, תוכנה, מכשור, טכניקות, דוגמאות ומוצרים )קיימים או מתוכננים( וכן
מידע פרטי של צדדים שלישיים. מידע כזה, בין אם הוא מתועד בכתב או שנמסר
בעל פה או באמצעות שימוש במדיה מגנטית או בתקשורת מחשבים, ובכלל זה
מידע כאמור שהתקבל מצד ג’, יחשב ויוגדר להלן כ”מידע סודי”. מידע סודי
אינו כולל: )א( מידע אשר מצוי בידיעת הציבור )בכפוף לכך כי המידע האמור
לא הגיע לידיעת הציבור כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה(. )ב( מידע אשר
מקבל המידע יכול להוכיח בראיה בכתב, כי קיבל מצד שלישי )בתנאי שמידע
כאמור זה לא הושג על ידי הצד השלישי, במישרין או בעקיפין, תוך הפרת חובת
סודיות(. )ג( מידע אשר לגביו יוכיח מקבל המידע, בראיה בכתב, כי היה מצוי
בידיעתו במועד חתימת הסכם זה, ולא הגיע לידיו תוך הפרת חובת סודיות.
7.2
.
חובת הסודיות. הלקוח והחברה מתחייבים לשמור את כל המידע הסודי
שיגיע לידיהם עקב או בקשר עם הסכם זה, ובכלל זה תנאי הסכם זה, בסודיות,
ולא לגלותם, כולם או מקצתם, לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמה מפורשת של
אותו הצד.
7.3
.
למרות האמור לעיל: ( 1) החברה רשאית להעביר מידע למערכת הפיקו ח
ככל שמידע זה דרוש לצורך אספקת השירותים )ובלבד ש )א( אותו צד קשור
צריך לדעת את המידע הסודי במסגרת תפקידם, לצורך הגשמת מטרתו של
הסכם זה. )ב( אותו צד קשור כפוף להתחייבות חוקית או חוזית המכילה
התחייבויות לשמירה על סודיות שאינן פחותות בחומרתן והיקפן מהתחייבויות
הסודיות הכלולות בהסכם זה. )ג( המידע הסודי שהצד המקבל יעביר לצד
הקשור יוגבל אך ורק לפריטי המידע שאותם הכרחי שהצד הקשור יקבל על
מנת להגשים את תכליתו של ההסכם תוך פגיעה מינימאלית בסודיות המידע
הסודי.
7.4
.
על מנת להגן ולשמור על סודיות המידע, מתחייבים הצדדים לנקוט
באמצעים שאינם פחותים מאלה שבהם משתמש כל צד לשמירה והגנה על
סודיות המידע שלו עצמו, ובכל מקרה אמצעים שהינם לכל הפחות סבירים לשם
הגנה ושמירה על סודיות המידע.
7.5
.
האמור בהסכם זה לא יחשב כמעניק זכות כלשהי למקבל המידע במידע
הסודי, כמחייב את מוסר המידע להתקשר בהתקשרות כלשהי, או להציע
למכירה כל שירות או מוצר, כמחייב את מוסר המידע לספק למקבל המידע כל
מידע סודי או כיוצר מצג לפיו המידע הסודי, כולו או חלקו, הינו שלם, מדויק, או
נכון בכל היבט.
7.6
.
זמן סביר לאחר קבלת הודעה ממוסר המידע המורה למקבל המידע
לעשות כן, מקבל המידע – בכפוף לכללים יעביר את המידע לחזקתו של מוסר
המידע, ואם אין באפשרותו לעשות כן, ישמיד כל עותק של המידע הסודי, לרבות
עותק אלקטרוני, ויספק למוסר המידע אישור רשמי בכתב.
7.7
.
הוראות סעיף 6 יוסיפו לחול גם לאחר תום תקופת החוזה, ללא קשר
לסיבת סיום ההסכם.
 
 
 
8
.
קניין רוחני
8.1
.
הקניין הרוחני הגלום בשירותים )לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור
במוצרים ובמסמכים המסופקים במסגרתם( שייך לחברה, ואין בהסכם זה כדי
להקנות ללקוח או לצד שלישי אחר כלשהו כל זכויות בקשר עם הקניין הרוחני
של החברה.
8.2
.
כל המצאה, פיתוח, שיפור, תוספת, וכיוצא באלה, לקניינה הרוחני של
החברה, בין אם נוצר או פותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ובין על ידי אחר,
ובכלל זה, אם נוצר או פותח עקב עצה, המלצה או משוב של הלקוח או מי
מטעמו )כולם, “אמצאה”(, שייכים לחברה באופן בלעדי.
 
9
.
הצהרות והתחייבויות הלקוח
9.1
.
הלקוח מצהיר בזאת כי:
9.1.1
.
הוא רשאי, בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם,
להתקשר בהסכם זה על פי תנאיו.
9.1.2
.
הנתונים שמסר לחברה לצורך קבלת השירותים
נכונים ומדויקים, וידוע לו שהשירותים מסופקים לו על ידי
החברה בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו נכון למועד התקנת
השירותים בלבד.
9.1.3
.
הלקוח רשאי וקיבל את כל הזכויות הדרושות
לשם העברת המידע והפרטים שהלקוח מעביר לחברה מעת
לעת לצורך קבלת השירותים, ובכלל זה פרטי אמצעי תשלום
ופרטים מזהים של לקוחותיו של הלקוח.
 
9.2
.
הלקוח מתחייב:
9.2.1
.
להקים את התשתיות הטכניות הדרושות לשם
קבלת השירותים, ולאפשר קישוריות בין מערכת המידע
שברשותו למערכות החברה.
9.2.2
.
לעדכן את החברה באופן מידי על כל שינוי ו/או
עדכון במערכות ו/או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים
להשפיע על אספקת השירותים.
9.2.3
.
לדאוג לכל היבטי אבטחת המידע שבאחריותו
בהתאם לדרישות חברות האשראי כפי שישתנו ו/או יתעדכנו
מעת לעת.
9.2.4
.
לעמוד בכל עת בכל הדרישות המהווים תנאי או
תשתית לקבלת השירותים תחת הסכם זה.
9.2.5
.
לאפשר לחברה קבלת כל גישה לצורך אספקת
השירותים כמתחייב בהסכם ובכלל זה, במידת הצורך, גישה
למתקני הלקוח בתאום בזמן סביר מראש עם הלקוח.
9.2.6
.
לעשות שימוש בשירותים על פי כל דין החל על
הסכם זה ושלא לעשות שימוש בשירותים או לאפשר
לאחרים לעשות שימוש בשירותים לצורך ביצוע כל פעולה
האסורה על פי כל דין החל על הסכם זה או בניגוד להוראות
ההסכם.
9.2.7
.
הלקוח לא יפרוץ, ישנה, יתקן, יחבל, יעתיק או
יעביר לאחר, בכל דרך שהיא, את רכיבי התוכנה ו/או
החומרה שיימסרו לו לצורך קבלת שירותים, או ינסה לבצע
או יבצע בהם הנדסה הפוכה.
9.2.8
.
לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי
בשירותים, מעבר לשימושו העצמי, בין בתשלום ובין שלא
בתשלום.
9.2.9
.
לא יבצע כל תיקון ו/או תחזוקה ו/או שינוי בציוד
ובתוכנה של החברה וכי כל פעולה כזו תבוצע אך ורק על ידי
החברה ו/או מ י מטעמה. הלקוח יישא בעלות תיקון או
החלפה של ציוד שניזוק בזדון או ברשלנות )על ידי הלקוח או
מי מטעמו(, או עקב שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה
שתמסור החברה.
 
9.3
.
הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי כלפי החברה וכלפי
כל צד שלישי )א( בקשר עם כל נזק העשוי להיגרם ללקוחותיו בקשר עם מתן
שירותים ו/או מוצרים על ידי הלקוח ללקוחותיו )ב( בקשר עם הפרה על ידי
הלקוח של כל דין החל על ההסכם ו/או על שירותי הלקוח לעובדי ו )ג( בקשר
עם הפרת התחייבויות ומצגי הלקוח בסעיף 8 להסכם זה. הלקוח מתחייב כי
במידה ותוגש כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה על בסיס אחת העילות
המנויות בסעיפים )א(-)ג( לעיל, הלקוח יפצה וישפה את החברה מיד עם
דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעה
ו/או דרישה כאמור. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי התחייבויותיו בסעיף 8 בכלל
והתחייבותו לשפות את החברה בפרט, הם תנאי יסודי להתקשרות זו.
 
 
האחריות הניזקית תיקבע ע”פ דין.
 
10
.
מגבלת אחריות
10.1
.
מוצהר ומוסכם שהחברה משמשת כספק שירותי רישום נוכחות ומספקת
לשם כך אמצעים טכנולוגיים בלבד ואינה מבצעת ו/או מספקת בעצמה רישום
לשעון הנוכחות של הלקוח, גיבויים ארוכי טווח והיא איננה אחראית בכל אופן
שהוא לכל דבר מעבר לתפעול השירותים הטכנולוגיים המפורטים בהצעה.
10.2
.
החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/או כלפי צד ג’ לנזק תוצאתי ו/או
עונשי ו/או עקיף ו/או נלווה, לרבות בשל אובדן הכנסות ו/או רווחים ו/או פגיעה
במוניטין, שנגרמו עקב או בקשר עם השימוש בשירותים או אי השימוש בהם,
או למתן כל פיצוי בגין אלה.)לא ניתן להסיר (
10.3
.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל
נזק הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה, אש, מלחמה, שביתה או
השבתה, פעולות חבלה, הפרעות קשות לסדר הציבורי, מחסור במקורות
סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של צד שלישי או
מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות,
מגבלות צבאיות ו/או ביטחוניות או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה ואשר
בשלן אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה על אף מאמצים סבירים.
10.4
.
במקרה של קרות נזק המצוי באחריות החברה, אחריות החברה על פ י
הסכם זה תהיה מוגבלת לסכום מצטבר )להסכם ולתקופה( של דמי השירות
ששילם הלקוח בפועל עבור השירותים שבגינם צמחה עילת הנזק במהלך 3
החודשים שקדמו למועד הקמת העילה. סכום ששולם על ידי החברה בהתאם
לסעיף זה יקוזז מגובה התקרה כאמור .הגבלה זאת לא תחול במקרה של גרם
הנזק במזיד.
10.5
.
שיפוי. הלקוח מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, נושאי משרה ו/או מי
מטעמה )יחד: “המשופים”( מיד עם דרישתם הראשונה בכתב, כנגד כל נזק,
עלות ,הפסד, והוצאות )לרבות הוצאות שכ”ט עו”ד סבירות( שיגרמו למי
מהמשופים בגין או בקשר עם מצגיו והתחייבויותיו של הלקוח, ביצוע הסכם זה
על ידי הלקוח ו/או כל תביעה או טענה של צד שלישי כנגד החברה בגין
התקשרות הצדדים כאמור בהסכם זה, מתן השירותים ללקוח ו/או בגין הפרה
של זכויות של צד שלישי כאמור. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיום ההסכם.
 
11
.
שונות
11.1
.
היחסים בין החברה לבין הלקוח הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין. לא
מתקיימים בין החברה ומי מטעמה לבין הלקוח ומי מטעמו יחסי עובד-מעביד
או יחסי שותפות.
11.2
.
הסכם זה כפוף להוראות הדין החל בישראל )למעט הדינים העוסקים
בברירת הדין החל( ולבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל
מחלוקת הקשורה בו.
11.3
.
בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין ההצעה או כל נספח אחר, יגברו
הוראות ההצעה בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, יגברו
הוראות החוק, למעט אם החוק מאפשר התניה על הוראותיו, ובמקרה כזה
יגברו הוראות ההסכם.
11.4
.
ההצעה, וכל יתר הנספחים לה והמסמכים האחרים המוזכרים בהסכם זה
הנם חלק בלתי נפרד ממנו וחתימת הלקוח על ההצעה או על הסכם זה מהווה
אישורו בדבר קבלת מסמכים נלווים אלו והסכמה לתנאים הכלולים בהם.
חתימה על ההצעה כמוה כחתימה על הסכם זה.
11.5
.
הלקוח אינו רשאי להסב או להמחות לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי
הסכם זה או בקשר עמו.
11.6
.
הסכם זה מבטל כל הסכם, הסכמה ו/או התחייבות קודמת, בין בעל-פה
ובין בכתב, בין במפורש ובין מכללא, בכל הקשור והנוגע לרשות השימוש לפי
הסכם זה.
 
 
11.7
.
החברה עשויה לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת, במידה ושינוי כזה
יחול, החברה תשלח הודעה ללקוח וכן תפרסם את תנאי ההסכם המעודכנים
באתר החברה. תוקפם של שינויים להסכם יחול מיום מסירת ההודעה בדבר
השינוי ללקוח,כל שינוי יהיה בהסכמה מראש בכתב .
11.8
.
זכויותיה של החברה על-פי ההסכם לא תיפגענה עקב מתן ארכה ללקוח,
ושיהוי בתגובה ו/או אי-תגובה מצד החברה לא ייחשב כוויתור כלשהו.
11.9
.
הלקוח מוותר בזאת על כל זכות עיכבון בציוד של החברה שיהיה ברשות
הלקוח.
11.10
.
כתובות הצדדים הן כמצוין בהצעה. כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום
בישראל מצד אחד למשנהו לפי הכתובת המפורטת לעיל תחשב כאילו הגיע
ליעדה תוך חמישה ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור או מיד עם מסירתה ביד